Polityka prywatności Łyszkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz wskazanie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Łyszkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa („ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY”) z siedzibą w Warszawie, z adresem przy Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa.

Dane osobowe zbierane przez ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY także za pośrednictwem adresu e-mail: info@lyszkiewicz.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY na podstawie:

a) prawnie uzasadnionego interesu ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

(i) prowadzenia korespondencji, w ramach której uzasadnionym interesem ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY jest prowadzenie korespondencji kierowanej do nadawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY,

(ii) marketingu produktów i usług własnych ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY, w tym w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,

(iii) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

b) umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu wykonania umowy pomiędzy ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY, a osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed jej zawarciem,

c) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY przetwarza dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa dotyczące danych osobowych

Prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie do przechowywanych przez ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 2. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY wiadomości na adres: info@lyszkiewicz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
 2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
 3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez podmioty umiejscowione w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiana Polityki Prywatności

ŁYSZKIEWICZ I WSPÓLNICY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki w każdym czasie. Zmiany takie będą publikowane na stronie lyszkiewicz.pl i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

 

Wersja na dzień: 1 grudnia 2023 r.

Kontakt

Łyszkiewicz i Wspólnicy sp. komandytowa

Aleje Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa